เกี่ยวกับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง

  2. ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

  3. ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

  4. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ

  6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

บุคลากรของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

chaiwat.jpg
singsak (1).jpg
preeyaporn (1).jpg
นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคล
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา