มอหินขาว.jpg

เกี่ยวกับกลุ่มกฎหมายและคดี

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย

 2. ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

 3. ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย

 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

 6. ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ

 8. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 9. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ

 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี

ส.ต.อ.สมพร  ฟุ้งสกุล

นิติกรชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์  086-2484219

E-mail : saklufung@gmail.com

นายศรายุทธ  อยู่ภักดี

นิติกรปฎิบัติการ

โทรศัพท์ 065-8243270

E-mail : sarayut-y@outlook.com

น้ำ

การดำเนินงานการให้บริการ

 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การปฎิบัติงาน

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

มาตรการและการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในกลุ่มกฎหมายและคดี