หน่วยตรวจสอบภายใน
Internal audit unit

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

 
www.obec.go.th
www.obec.go.th
press to zoom
mo-go-th
mo-go-th
press to zoom
obec
obec
press to zoom

หน่วยตรวจสอบภายในมีกิจกรรมในการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

     1.ตรวจสอบการเงินการบัญชีระบบ GFMIS Web Online ของโรงเรียนหน่วยเบิก จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนภูเขียว

     2. ตรวจสอบการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.และระเบียบฯ พ.ศ. 2560 จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

         2.1 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก

         2.2 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

         2.3 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

         2.4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

         2.5 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

         2.6 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา

         2.7 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา

         2.8 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

     3. ตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษาและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ จำนวน 5 แห่ง

         3.1 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม

         3.2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

         3.3 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

         3.4 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม

         3.5 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม

     4. งานตรวจสอบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    

กฎบัตรและกรอบคุณธรรม

คู่มือ/แนวทางในการปฏิบัติงาน

การติดตามและรายงาน

1. การรายงานรายงานค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายในวันที่ 10 นับแต่วันสิ้นเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ดังนี้

     1.1 งวดไตรมาสที่ 1  ให้รายงานภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564

     1.2 งวดไตรมาสที่ 2  ให้รายงานภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

     1.3 งวดไตรมาสที่ 3  ให้รายงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

     1.4 งวดไตรมาสที่ 4  ให้รายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564

2. การรายงานทางการเงินของสถานศึกษา (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)

 
 
 
amss.png
smss.png
krs.png

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Need more details? Contact us

We are here to assist. Contact us by phone, email or via our social media channels.