เกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน

  2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด

  3. ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง

  4. ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด

  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน

chaiwat.jpg
somjit.jpg
นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

ติดต่อ Email:audit@sesao30.go.th

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-760-9592

โทรสำนักงาน 044-056766-7 ต่อ 31

nutchanart.jpg
นางนุชนาฎ พจน์มณีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ติดต่อ Email:audit@sesao30.go.th

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 098-992-3950

โทรสำนักงาน 044-056766-7 ต่อ 31