เกี่ยวกับกลุ่มอำนวยการ สพม.ชัยภูมิ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ

  3. ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

  4. จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร

  5. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร

  6. ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

  7. ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

  8. ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ

  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรของกลุ่มอำนวยการ

chaiwat.jpg
รูปรองทิณกรณ์.jpg
chartree.jpg
นายชาตรี  ทวีนาท
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
araya.jpg
นางสาวอารยา  ประยูรหาญ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
Pluegesachart (1).jpg
นายพฤกษ์ชาติ กองพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
bunpot.jpg
นายบรรพต ใสสะอาด
ช่างไฟฟ้า ชั้น 4
jiratorn.jpg
นางสาวจิราธร พิพิธกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
person.png
นายศศิศ แก้งคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
somsak.jpg
นายสมศักดิ์ พลวุธ
พนักงานขับรถยนต์
jaroonjit (1).jpg
นางจรุงจิต ฝางชัยภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
naphat.jpg
นายณภัทร พลวุธ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
wanee.jpg
นางวานี มีอุตส่าห์
พนักงานทำความสะอาด
niyom.jpg
นายนิยม ข้องชัยภูมิ
พนักงานทำความสะอาด
surakorn.jpg
นายสุรกรณ์ บุญกอบ
พนักงานรักษาความปลอดภัย