เกี่ยวกับกลุ่ม DLICT สพม.ชัยภูมิ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

  3. ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย​​​

 

บุคลากรของกลุ่ม DLICT สพม.ชัยภูมิ

chaiwat.jpg
รูปรองทิณกรณ์.jpg
chartree.jpg
นายชาตรี  ทวีนาท
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
phongsatorn.jpg
นายพงศธร  ซุยสี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
kannicha.jpg
นางสาวกัญจน์ณิชา  ศิริคำ
ธุรการ