เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานบุคคล

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

  2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

  3. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  4. ศึกษา วิเคราะห์ และดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  5. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

  6. จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

  7. ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ

  8. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ

  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคล

chaiwat.jpg
singsak (1).jpg
sureeporn.jpg
นางศุลีพร ประการแก้ว
ผอ.กลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล
wilailak.jpg
นางวิไลลักษณ์ ฦาชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
wilasinee.jpg
นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
tunchanok.jpg
นางธัญชนก กมลกรศรีโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
tawatchai (1).jpg
นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
saifon.jpg
นางสายฝน ฆ้องนอก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
parwat.jpg
นายภาวัต ภูมิคอนสาร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ