เกี่ยวกับกลุ่มนโยบายและแผน

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น

  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ

  3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน

  4. ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรของกลุ่มนโยบายและแผน

chaiwat.jpg
singsak (1).jpg
ekkachai.jpg
นายเอกชัย อ้อทอง
ผอ.กลุ่มกลุ่มนโยบายและแผน
bung-on.jpg
นางบังอร ชมเกษร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
krairaek.jpg
นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
shusak.jpg
นายชูศักดิ์ ปีชัยภูมิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน
nitipat.jpg
นายนิติพัทธ์ สมานชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
kotchamon (1).jpg
นางสาวกชมน  ภัสสรประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ