เกี่ยวกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลายไทย1.jpg

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

 3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

 5. ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น

 6. ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

 7. ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 8. ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์

 9. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม

 10. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 11. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 
ลายไทย1.jpg

บุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

chaiwat.jpg
prateepsaeng (1).jpg
kanyanut.jpg
นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ
ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
tanyaporn.jpg
rungreong.jpg
นางสาวธัญพร ตรีมูรติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางรุ่งเรือง รักษ์มณี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
yuttasak.jpg
kanchaya.jpg
นายยุทธศักดิ์ ผลกอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายกันต์ชย ธุลีจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
piyanun.jpg
นางปิยะนันท์ มโนธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กฤษณา ปาทา (2).jpg
นางสาวกฤษณา ปาทา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
surapong.jpg
นายสุรพงษ์ สิทธิวงศ์
พนักงานราชการ
wasan (1).jpg
นายวสันต์ ตั้งฐานะสกุล
พนักงานราชการ