top of page
WEB_SESAO_MONEY-01-COVER.jpg

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์
BG-011.jpg


   ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

แผนภูมิ 31 มีค.66.jpg
ข่วกิจกรรม
amss.png
smss.png
krs.png
BG-011.jpg
BG-011.jpg

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Screen Shot 2564-06-28 at 7.59.17 PM.png
Screen Shot 2564-06-30 at 9.22.13 PM.png
Screen Shot 2564-06-28 at 7.56.45 PM.png
รษภยบ.jpg
0011.jpg
กรม บชก.jpg
bottom of page