WEB_SESAO_MONEY-01-COVER.jpg

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

 
BG-011.jpg


ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
 

ข่าวประชาสัมพันธ์>>>หนังสือเวียน>>>ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง>>>แจ้งการโอนเงินประจำเดือน>>>แจ้งการอนุมัติเงินงวด


>>>ข่าวสารต่างๆ
 
amss.png
smss.png
krs.png
BG-011.jpg
BG-011.jpg

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Screen Shot 2564-06-28 at 7.59.17 PM.png
Screen Shot 2564-06-30 at 9.22.13 PM.png
Screen Shot 2564-06-28 at 7.56.45 PM.png
รษภยบ.jpg
0011.jpg
กรม บชก.jpg