Acerca de

แบบฟอร์มต่างๆ

คู่มือ/ตัวอย่างเอกสาร

           1. คู่มือเบิกเงิน สพม.ชัยภูมิ (ยืม-เบิก)

           2. ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ

           3. ตัวอย่างประมาณการเงินยืม

แบบฟอร์ม

           *แบบฟอร์มเบิกการศึกษาบุตร 7223

           *แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล 7131

           *แบบสัญญายืมเงิน สพม.ชัยภูมิ 8500

           *แบบ บก.111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

           *ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 1

           *ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนที่ 2

           *ใบแจ้งการชำระเงิน เงินประกันสัญญา

           *ใบแจ้งการชำระเงิน เบิกเกินส่งคืน

           *ใบแจ้งการชำระเงิน รายได้แผ่นดิน (สพม.ชัยภูมิ)

           *ใบแจ้งการชำระเงิน รายได้แผ่นดิน (โรงเรียน)

           *ใบสำคัญรับเงิน

           *ใบนำฝาก

           *ใบเบิกถอน

           *แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

           *แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate online

           *รหัสโรงเรียนผู้นำส่งเงิน

           *แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน แบบ 6006

           *แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

           *ใบเบิกพัสดุ (โรงเรียน)

           *ใบเบิกพัสดุ (กลุ่มงาน)

           *ใบเบิกพัสดุ (รายบุคคล)

แบบฟอร์มบำนาญ

            *แบบขอรับเงินกองทุน 008-1-2555

            *แบบขอรับหนังสือบำเหน็จค้ำประกัน

            *หน้า 2 แบบฟอร์มขอกู้บำเหน็จค้ำประกัน

            *แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน(บำนาญ)

            *แบบฟอร์ม 5300,สรจ.1,สรจ3,บำเหน็จตกทอด,เงินช่วยพิเศษ

            *แบบฟอร์ม สรจ.3.1,สรจ.3.2 (อายุ 70 ปีขึ้นไป)

            *ใบรับรองสมุดประวัติ 5302

            *บันทึกข้อความ การขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด

BG-011.jpg

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!