ข่าวประชาสัมพันธ์

BG-011.jpg

หนังสือเวียน

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors

แจ้งการโอนเงินประจำเดือน

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors

แจ้งการอนุมัติเงินงวด

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors

กิจกรรมกลุ่มงาน/ข่าวสารต่างๆ

>>การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>>สพม.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ