เกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

BG-011.jpg

อำนาจหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
  2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
  3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
  4. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
  5. ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
BG-011.jpg

บุคลากรของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

chaiwat.jpg
รูปรองทิณกรณ์.jpg
tanawan.jpg
นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญ
ผอ.กลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
pratumporn.jpg
นางประทุมพร ตึกโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
S__8659031.jpg
นางสาวพัชราวัลย์ ธรรมสโรช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
messageImage_1627978997110.jpg
นางพัชรินทร์ พองชัยภูมิ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นุ้ย2.png
นางสิริมา  สุโทวา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
พี่นก 2.png
นางสาวณัฐชยา  สาระรมย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
พัทธนันท์ 1.png
นางพัทธนันท์  อภิมหาโภคินันท์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
messageImage_1627979043409.jpeg
นางสาวปิยวรรณ คล้ายแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
messageImage_1627979032445.jpg
นางสาวศิวิมล วรรณชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ